Om det skal bygges en ny bolig kan det være verdifullt å vite om grunnen man skal bygge på er klassifisert som lav-, middels eller høyrisiko for radon, ettersom man da kan tilpasse sikringsgraden fra begynnelsen. I visse tilfeller krever kommunens byggenemd en undersøkelse av radonrisiko på tomt før de gir byggetillatelse.

Eurofins sine grunndetektorer graves ned på ca 1 m dyp. Målingen skal pågå ca. 5 dager. Vi anbefaler to detektorer for undersøkelse for hvert enkelt hus.