Disse betingelsene gjelder når du handler på Eurofins Radonlab Webshop. Les nøye gjennom.

Generell informasjon

For å gjennomføre en bestilling må du ha fylt 18 år. Innkommende bestilling besvares med en ordrebekreftelse via mail. Avtale om kjøp ansees å foreligge når Eurofins har bekreftet bestillingen. Eurofins forbeholder seg retten til å endre eventuelle feil og priser på webshopen. Alle bestillinger ansees som bindende.

Priser

Priser i webshopen angis i norske kroner for privatpersoner og er inklusive merverdiavgift.

Priser i webshopen angis i norske kroner for bedriftskunder og er eksklusivt merverdiavgift.

Priser i disse kjøpsvilkårene angis i norske kroner og er inklusive merverdiavgift.

Frakt

Fraktkostnaden bestemmes av avtalen og dekker leveranse av prøvetakingsmateriale (sporfilmer) til kunden samt retur av prøver til laboratoriet. Eksponerte sporfilmer kan alternativt leveres i Eurofins Radonlabs lokaler .

Prøvetakingsmateriale

Prøvetakingsmateriale (sporfilmbokser) inngår i prisen, men mistet eller skadd måleutstyr kan debiteres med en avgift på NOK 200 pr målepakning.

Betalingsvilkår

Betaling kan skje via faktura, kort eller gjennom direkte innbetaling til bankkonto.
Ved fakturabetaling gjelder betalingsfrist regnet fra Eurofins leveringsdato.
Privatpersoner: 14 dager
Foretakskunder: 30 dager

Leveranse

Normalt sendes bestillingen innen 1-3 dager. Leveransetid for analyserapport avhenger av hvilke analyser som velges, men vil normalt ikke overstige 20 arbeidsdager. For indikasjons kortidsmålinger sendes rapport så snart den er ferdigstilt (4-5 dager).

Laboratoriet forebeholder seg retten til å kun utføre de analysene som er bestilt, som gir relevant resultat basert på tilstanden til prøven ved ankomst. Tilstanden til prøven kan påvirkes av f.eks. for lang tid mellom slutt på prøvetaking og ankomst laboratoriet, at prøvetakingsinstruksene er fulgt eller hvis testprøven har blitt lagret i upassende miljø. For jorddetektorer som ankommer mer enn 10 dager etter prøvetakingsstart, vil analysen ikke foretas da måleusikkerheten blir for stor.

Laboratoriet vil forsøke å kontakte kunden før beslutningen tas.

Bestilleren har ansvar for at prøven sendes i henhold til laboratoriets anvisning, logistikkløsning eller annen spesifikk overenskommelse mellom bestiller og laboratoriet. I tilfeller hvor prøver ødelegges eller mistes i transport, vil laboratoriet betale kompensasjon. Kompensasjonen er aldri større enn kompensasjonen som betales ut av transportselskapets forsikringsselskap for å dekke slike skader.

Dersom ubrukt prøvetakingsutstyr returneres til Eurofins, vil det påløpe en avgift på minst 350 NOK, avhengig av volumet. Dette gjelder også når kunden vil gjøre prøvetaking på nytt i henhold til betingelsene for prøver (se over). En forespørsel om ny forsendelse av prøvetakingsmateriale må lages og inkluderes i kundedetaljer og opprinnelige ordrenummeret. Som kjøper, har du 6 mnd fra opprinnelig kjøpsdato til å foreta denne forespørselen.

Klager

I henhold til kjøpsloven har du rett til å angre ditt kjøp innen 14 dager fra kjøpsdato. Denne angrefristperioden regnes fra den første gangen du mottok bestillingsbekreftelse. Tilbakebetaling skjer innen 30 dager fra Eurofins mottar melding om at angreretten benyttes.

Dersom du har mottatt prøvetakingsmateriale (sporfilmer) og vil bruke din angrerett må du returnere dette til Eurofins. Du er ansvarlig for å kontrollere at det ikke har kommet noen skade på prøvetakingsmaterialet i tiden det har vært i din besittelse. Prøvetakingsmaterialet skal sendes i retur innen to uker, som regnes fra den datoen beskjed om angrerett er mottatt hos Eurofins. Retur skjer på egen kostnad. Eurofins fakturerer 200 NOK ved uteblitt retur.

Har prøven ankommet laboratoriet for analyse og analysen er påbegynt gjelder ikke angrefristen.

Reklamasjon

Kunde som vil påpeke mistanke om analysefeil skal fremsette dette til laboratoriet så raskt som mulig etter mottak av resultater, og i inneværende målesesong. Dersom Eurofins er ansvarlig for feilen, vil rapporten rettes så raskt som mulig uten ekstra kostnad. I tilfeller hvor korreksjon ikke er mulig, blir kunden tilbudt nytt prøvetakingsutstyr uten ekstra kostnad.

Dersom analysefeilen er oppstått på grunn av feil informasjon fra kunde, vil det påløpe en administrativ kostnad, størrelsen avhenger av hvor mye tid som er benyttet for å korrigere feilen.

Ansvarsbegrensning

På bakgrunn av det som er skrevet over, og i kjøpsloven, har Eurofins ikke noe ansvar for feil og/eller forsinkelser og kan ikke lastes for noen skade - direkte eller indirekte.

Personopplysninger

I forbindelse med ordre, samtykker du til at dine personlige detaljer lagres, og brukes i ordre hos oss for å fullføre dine tjenester hos oss. Dine personlige detaljer kan brukes i markedsføringsøyemed. Ved å godta kjøpsbetingelsene, gir du ditt samtykke til å bruke dine personlige opplysninger. Du har rett til, på forespørsel, å få informasjon om personopplysninger som ligger lagret om deg. Om de er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante har du rett til å begjære at opplysningene rettes eller slettes. LENKE TIL PERSONVERNERKLÆRINGEN: https://www.eurofins.no/om-oss/personvern-og-generelle-betingelser/

Dersom kunden har gitt sin samtykke vil måleresultater kunne bli rapportert til kundens kommune eller Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Dette kan skje på forespørsel fra kommune eller Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Diverse

Ved å fullføre en ordre, bekrefter kunden at han/hun leser og godkjenner kjøpsbetingelser og -vilkår, samt at han/hun har fylt 18 år.

Etter at bestilling er gjennomført og bekreftet, har ikke Eurofins rettighet til å endre kjøpsvilkårene.

Ellers gjelder almene bestemmelser for oppdrag for akkrediterte laboratorier.